คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชลธิชา ศรีประเทือง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ศุภกร ชินภักดี
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นัทธมน เส็มไข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นัชชนันท์ เส็มไข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วิตติมา กอร่ม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิณัฐตา สุขเสงี่ยม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป6/1