กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัณฐ์ พิบูลย์ภักดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเปรมฤดี จตุพร
ครู คศ.3

นายภัควัฒน์ สระเพชร
ครูผู้ช่วย