กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปฏิภาณ ไชยต้นเทือก
ครู คศ.2

นางชมพูนุช เงินดิษฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2