กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศักรินทร์ สามเตี้ย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววลัยลักษณ์ นาคทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1