กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศักรินทร์ สามเตี้ย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววลัยลักษณ์ นาคทอง
ครู คศ.2