กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจักรภัทร เกยจอหอ
ครู คศ.2

นางสำราญ สันโสภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

อรุโนทัย ไกรราช
ครูผู้ช่วย