กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

อรุโณทัย ไกรราช
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสำราญ สันโสภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายจักรภัทร เกยจอหอ
ครู คศ.2