กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภาพร คำหล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปฏิภาณ ไชยต้นเทือก
ครู คศ.2

นางสาวศิริญาภา ทองมะหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2