กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุภาพร คำหล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายปฏิภาณ ไชยต้นเทือก
ครู คศ.2

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2