กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปองหทัย แจ้งถิ่น
ครู คศ.3

นางสาวชนิภรณ์ ภูทองแท้
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์