กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชนิภรณ์ ภูทองแท้
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นางสาวปองหทัย แจ้งถิ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2