กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกาญจนา ยะไม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสำราญ สันโสภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอาภรณ์ กั้วพิจิตร
ครู คศ.3