กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกาญจนา ยะไม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสำราญ สันโสภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอาภรณ์ กั้วพิจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางชมพูนุช เงินดิษฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2