ปฐมวัย

นางนัจนันท์ สุขมล
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอรฉัตร ธวัชชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางกิรติการ อ่วมเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2