ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2560

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

1

15

19

34

74

อนุบาล 2

2

22

18

40

รวม

3

37

37

74

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

2

31

27

58

355

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

2

30

27

57

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

2

23

24

47

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

2

31

35

66

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

2

32

26

58

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

2

31

28

69

รวม ป.1-ป.6

12

188

167

355

รวมทั้งหมด

15

225

204

429

429