ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2560

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

1

14

15

29

 

อนุบาล 2

1

12

7

19

รวม

2

26

22


48

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

1

28


12

40

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

1

10

23

33

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

2

29

33

62

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

1

28

23

51

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

2

37

23

60

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

2

30

27

57

รวม ป.1-ป.6

9

163

141

303

รวมทั้งหมด

11


189

163

351