ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนกลางคลองสอง  (พร  ดีเจริญ)   ก่อสร้างเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2494  โดยนายพูลสวัสดิ์  แสงฉาย   ร่วมกับประชาชนชาวคลองสองสละกำลังกาย  และกำลังทรัพย์ในการก่อสร้าง  โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนางพร  ดีเจริญ   จำนวน  2  ไร่  2  งาน  ดปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนจำนวน  57  คน  มีครู  2  คน  ภาโรง  1  คน  และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.  2538  ได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มอีกจำนวน  2  ไร่  จากนางสุรินทร์  มณีขาว  รวมเป็นที่ดินทั้งหมด  4  ไร่  2  งาน  มีอาคารเรียน  3  หลัง  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีครูผู้สอนทั้งหมด  19  คน  ฝ่ายผู้บริหาร  2  คน คือ  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน  พี่เลี้ยงเด็ก  3   คน  ภารโรง  2  คน  รวมทั้งหมด   27 คน