ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ส.ค. 63 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมปฐมวัย
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
18 ส.ค. 63 ถึง 21 ส.ค. 63 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
มีฐานกิจกรรม ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ต่อเนื่องทั้งสัปดาห์
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
14 ส.ค. 63 ค่ายวิชาการ
มีฐานกิจกรรม ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)/ ชุดพละโรงเรียน
27 พ.ค. 62 ถึง 07 มิ.ย. 62 เลือกประธานนักเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
13 มี.ค. 62 พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
21 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
       จัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
13 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกลางครองสอง (พร ดีเจริญ) ประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย ที่13 พฤษภาคม 2561
ณ อาคารพลศึกษา 
23 พ.ย. 60 พิธีราชสดุดี
โรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ) จัดพิธีราชสดุดี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ)
09 พ.ย. 60 สอบธรรมศึกษา ป.4-6
โรงเรียนกลางลองสอง(พร ดีเจริญ) จัดสอบธรรมศึกษา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ) / ชุดนักเรียน
22 มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู